نظر شما در مورد قالب جدید چه میباشد ؟
(46.03%) 145
عالیه !
(11.11%) 35
خوبه !
(4.126%) 13
از قبلی بهتره !
(38.73%) 122
خوب نیست قبلی را بزارید !